مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام خداقوت شرکتی با مسِئولییت محدود به نام رستاطب فاضل به مدیرعاملی آقای فاضل فرمهینی فراهانی به کدملی 0018306111 غیرفعال است برای بحت مالیات و اعلام عدم فعالیت باید چه اقدامی کنیم ممنون
پاسخ:
به کافی نت مراجعه و اظهار نامه مبتنی بر عدم فعالیت تنظیم و ارسال کنید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام