مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددشرکت رستاطب فاضل به مدیرعاملی فاضل فرمهینی فراهانی به شماره ملی 001830611 و شناسه ملی 14010209964 غیرفعال می باشد راهنمایی فرمایید چه کار کنیم
پاسخ:
به کافی نت مراجعه و اظهار نامه عدم فعالیت تنظیم و کنید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام