مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددتعرفه گمرکی واردات مقوا از ترکیه رو می خواستم
پاسخ:
کاغذ ومقوا در فصل 48 طبقه بندی میشود ودهها نوع وجود دارد - مثل کرافت بازیافتی اندوده ....- بنابراین اول باید نوع ان وگراماژ ان معلوم گردد تا بعد تعرفه مشخص شود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام