مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام ، اگر کارگر خسارتی به کارگاه وارد کند آیا کارفرما می تواند از مزد وی کسر نماید ؟
پاسخ:
سلام علیکم ،براساس حکم دادگاه چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون ، کارفرما تنها می تواند مازاد بر حداقل مزد را برداشت نماید . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام