مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددبا سلام برای تمدید کارت بازرگانی، نیاز به گواهی سو پیشینه میباشد. در سامانه عدل، نام و مشخصات سازمان تقاضا (شامل شناسه ملی، شماره ثبت، کد اقتصادی) دهنده را خواسته؟ اطلاعات چیست؟
پاسخ:
سلام. نام سازمان را به درخواست شخصی انتخاب نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام