مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13503 عددبا سلام میخواستم ببینم اگه فردی بازنشسته از کارگاه دیگری باشد در چه صورتی و چگونه میتوانیم او را استخدام کنیم؟
پاسخ:
باسلام
1) اشتغال به کار بازنشستگان سایر صندوق ها (به جز تأمین اجتماعی) از قبیل صندوق کشوری، لشگری، بانک ها و ... منعی ندارد.
2) به موجب بند (15) از ماده (2) قانون تأمین اجتماعی، اشتغال به کار بازنشسته صندوق تأمین اجتماعی به صورت تمام وقت منع قانونی دارد. لکن به استناد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 90، بازنشسته تأمین اجتماعی می تواند به صورت نیمه وقت تا سقف 60 الی 62 ساعت در ماه بدون منع قانونی اشتغال به کار داشته باشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام