مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عدددر صورتیکه بنده 5 سال آخر بیمه را ( بین 25امین سال بیمه تا 30امین سال ) بیمه مشاغل آزاد با ماکزیمم حقوق رد کنم .آیا مبلغ دریافتی دوران بازنشستگی ماکزیمم خواهد بود ؟ در ضمن آیا مزایای بیمه مشاغل آزاد با بیمه اجباری متفاوت است ؟
پاسخ:
باسلام
1) انتخاب دستمزد در بیمه حرف و مشاغل آزاد برای بیمه شدگانی که بالای 10 سال سابقه دارند، به اختیار بیمه شده نیست. بلکه دستمزد توسط سازمان تأمین اجتماعی و به شرح زیر مدنظر قرار می گیرد:
الف) در صورت بیمه پرداز بودن در زمان درخواست، متوسط دستمزد آخرین سال ملاک عمل قرار می گیرد.
ب) در صورتی که بیمه پرداز نباشد و یا متوسط آخرین دستمزد زیر حداقل زمان تقاضا شود، حداقل زمان تقاضا ملاک بیمه پردازی خواهد بود.
2) مزایای بیمه مشاغل آزاد با بیمه اختیاری برای احراز شرایط بازنشستگی یکسان است. لکن به لحاظ استفاده از بیمه بیکاری، غرامت ایام بیماری، بارداری، پروتز و ... به بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری تعلق نمی گیرد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام