مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13279 عددسلام ، فرآیند تائیدیه موضوع ماده 47 قانونکار برای افزایش بهره وری چگونه است ؟
پاسخ:
قراردادپاداش افزایش تولید به موجب ماده 47 قانونکاربراساس آئین نامه ، فی مابین نمایندگان کارگروکارفرما منعقد میگردد وپس از تائید ادارت کل تعاون کارورفاه اجتماعی قابل اجرا میباشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام