مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13773 عددبا درود و سپاس از زحمات شما. تعرفه گمرکی اتوکلاو یا دستگاه های استریل کننده بیمارستانی و آزمایشگاهی 84192000 است؟ و حقوق و عوارض چند درصد است.
پاسخ:
کد تعرفه اتو کلاو بیمارستانی 84192090 است .در کتاب 1401 حقوق گمرکی ان 4% و سود بازر گانی 1% است . با مصوبه اخیر مجلس حقوق گمرگی ان احتمالا به 1% کاهش یا فته که باید از گمرک سوال کنید .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام