مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13279 عددنیاز داشتم از شخصی آکاه در مورد مراحل ارسال(قیر) به بندرعباس و شارژهای احتمالی را و تمام هزینه هایی که دارد مشاوره بکیرم.
پاسخ:
شما میتوانید به میز خدمت گمرک -شهید بهشتی روبروی پارکینگ مصلی - ازساعت 8 تا 12 مراجعه نمایید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام