مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13384 عددباسلام، آیا رای قطعی و لازم الاجرا کمیته های استانی در خصوص کارهای سخت و زیان آور قابل اعتراض می باشد ؟ فرایند اعتراض به چه صورت میباشد؟
پاسخ:
تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود و حسب درخواست کارگر،کارفرما،تشکل ها ، وزارت بهداشت ، رمان و آموزش پزشکی ، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته های استانی انجام می گیرد و آرای کمیته های بدوی ظرف مدت 15 روز قابل اعتراض وارجاع به تجدیدنظر میباشد و رای قطعی نیز قابل اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری خواهدبود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام