مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13384 عددبا سلام در مورد صادرات کودهای شیمیایی به مشاوره نیاز ذارم و اینکه آیا صادرات کودهای ان پی کی مجاز است؟
پاسخ:
کودها در فصل 31 کتاب مقررات صادرات وواردات طبقه بندی میشوند . صدور انها ازاد منتها مستلزم اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی وثبت وتاییدموسسه اب و خاک میباشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام