مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددبا سلام احتراما بفرمایید مهلت پرداخت مالیات ابرازی در اظهار نامه عملکرد تا چه زمانی پس از تسلیم اظهار نامه می باشد؟
پاسخ:
به موجب ماده 110 قانون مالیات های مستقیم ، پرداخت مالیات ابرازی همزمان با سر رسید موعد تسلیم اظهار نامه می باشد  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام