مشاوره عضويت و کارت بازرگاني

» بخش مشاوره عضويت و کارت بازرگاني آماده پاسخگوئي و ارائه اطلاعات در خصوص مسائل مربوط به عضويت در اتاق بازرگاني تهران و يا دريافت کارت بازرگاني مي باشد .
محل درج سئوال:

* نام و نام خانوادگی: مشاوره: کشور:
* عضویت در اتاق بازرگانی:  
* شماره کارت بازرگانی / کد ملی:  
* پست الکترونيک (Email):  
* شماره تلفن همراه:  
* موضوع مشاوره:
(متن سئوال خود را به فارسي مرقوم فرمائيد)  

جستجو:           کد مشاوره:  
سئوالات مطرح شده توسط کاربران:
کد مشاوره موضوع مورد مشاوره فايل الصاقي تاريخ