عباسعلي قصاعي

عضو هیئت نمایندگان اتاق88770044

88663099 – 88888352

info@zariniran.com

ميدان ونك– خيابان ونك– ساختمان 25– ط3

مهندسی سرامیک از دانشگاه دولتی نورنبرگ المان
سوابق و فعاليت‌ها
ریاست هیئت مدیره چینی زرین ایران- ریاست هیأت مدیره چینی یاسمن، ریاست هیأت مدیره صنایع سنگ معدن لایار، ریاست انجمن چینی ایران، دو دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق تهران، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران، عضو هیأت رئیسه و رئیس اتاق ایران و آلمان

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام