عباس عسگرزاده

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی43544800-43544802-43544801 -43541 داخلي 4800

88942013-88199627

askarzadeh.abbas48@gmail.com

تهران – خیابان طالقانی – وزارت جهاد کشاورزی (معاونت بازرگانی)

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام