محمد قربانی

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی43544001-43544010-43544011

88199866-88199626

ghorbani@um.ac.ir

طالقانی وزارت جهاد کشاورزی

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام