مهدی داداشی زین الدین

عضو هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرونایب رییس هیاتمدیره کارخانجات بنای سبک قدس رضوی
مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره شهاب خودرو
دبیر ستاد امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی وزارت صمت
دبیرکارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور
مجری طرح خودروهای فرسوده

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام