علاء میرمحمد صادقی

نائب رئیس اتاق تهران88755031

88502747-88741721

MohammadSadeghi@tccim.ir

تهران – خيابان دكتر بهشتي – نرسيده به ميدان تختي – ساختمان 185

سوابق اجرایی:
عضو هیات مدیره موسسه علوی/ از چهره‌های برجسته مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران / نماینده امام خمینی دراتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران /بنیانگذار سازمان اقتصاد اسلامی/رئیس هیات امنای سازمان اقتصاد اسلامی

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام