فرم شماره 2 – پیشنهاد موضوع جهت طرح در کارگروه تخصصی شورای گفتگوی استان 

 

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده * :
نوع فعالیت * :
حوزه فعالیت * :
شرح فعالیت:
عنوان مشکل * :
شرح مختصر مشکل * :
پیشنهاد اجرایی مطابق قوانین موجود جهت حل مشکل:
نام و نام خانوادگی فرد یا رابط جهت پیگیری * :
سمت سازمانی رابط:
تلفن همراه رابط * :
تلفن ثابت رابط:
پست الکترونیک:
شماره دبیرخانه کارگروه:
مدارک تکمیلی ارسال گردد * :