تکمیل فرم همکاری مدرس با موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران

1) نام و نام خانوادگی * :
2) نام پدر * :
3) شماره شناسنامه * :
4) نشانی محل سکونت:
5) تلفن:
6) کد پستی:
7) تلفن همراه * :
8) نشانی محل کار:
9) تلفن محل کار:
10) کد پستی محل کار:
11) لیست مدارک تحصیلی * :
12) لیست دانشگاههای محل تحصیل * :
13) لیست رشته های تحصیلی * :
14) گروه مورد علاقه جهت تدریس (از لیست انتخاب کنید):
 1 -اقتصاد و بازرگانی  2 -بازاریابی و فروش  3 -حقوقی  4 -روابط عمومی
 5 -زبانهای خارجی  6 -مالی  7 -مدیریت و رهبری  8 -مهارتهای فردی
 IT -9 (فناوری اطلاعات)
15) سابقه کار با اتاق (ماه):
16) سابقه تدریس (ماه):
17) آشنایی با زبان انگلیسی:
 عالی  خوب  متوسط
 ضعیف  نامناسب
18) دوره های پیشنهادی جهت برگزاری:
19) فایل رزومه * :