اطلاعات مرتبط با "Government debt"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
Iran Economic Indicators گزارش های انگلیسی Foroogh Karimi-Amirkiasar & Mahsa Rajabi Nejad 1399/10/21