بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

چشم انداز اقتصاد جهان از منظر فعالان اقتصادي

تاريخ 1396/10/05

بهبود شرايط اقتصادي جهان و عملكرد مثبت گذشته در زمينه رشد اقتصادي و تجارت، موجب ايجاد انتظارات و چشـم انـداز مثبـت در بـين
فعالان اقتصادي كشورهاي جهان شده است. ارزيابي دسامبر 2017 موسسه مشاوره مككينزي، حاكي از تغييرات قابل توجه در نقطه نظرات
فعالان اقتصادي شركت كننده در نظرسنجي مزبور در رابطه با رشد اقتصادي، تجارت، تقويت تقاضا و سودآوري بنگاه ها طي شش ماه آينـده
پيشرو دارد
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (91)