سومین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری عراق

1400/11/30

سومین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری عراق

 

زمان : 8 الی 11 فروردین ماه 1401

مکان : نمایشگاه بین المللی بغداد 

سایت : www.iraqinvest.ir

...