نمایشگاه های بین المللی تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی جمهوری آذربایجان در باکو

1400/12/11

زمان : 28 الی 30 اردیبهشت 1401

مکان : مرکز نمایشگاهی باکو

...