محورها و اسناد قابل طرح در سفر رییس جمهور محترم به عمان

1401/02/19

با توجه به نامه سازمان توسعه تجارت در خصوص محورها و اسناد قابل طرح در سفر رییس جمهور محترم به عمان، فهرست اسناد و محورها و پیشنهادهای همکاری بین دو کشور به پیوست قابل مشاهده است

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_2304.pdf

 

...