نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ،صنایع ، تجهیزات و خدمات وابسته

1401/03/03

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ،صنایع ، تجهیزات و خدمات وابسته

زمان برگزاری : 3 الی 6 خرداد ماه 1401

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

شماره تماس : 88653514  - 41985 داخلی 106 سرکار خانم خسروجردی

...