تقویم نمایشگاهی 2020 تاجیکستان برای جذب سرمایه گذاری

1401/03/11

تقویم نمایشگاهی تاجیکستان برای جذب سرمایه گذاری 

این تقویم در لینک زیر قابل دریافت است : 

 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_230.pdf

...