اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی شده گمرکی با روسیه

1401/04/18

 اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی شده گمرکی با روسیه

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از این طرح به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_5101.pdf

...