افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل

1401/05/10

افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل توسط شرکت بارکار تجارت بارمان 

زمان افتتاح : 9 شهریور ماه 1401

https://www.tccim.ir/Images/Docs/2_19.pdf

...