تاسیس شرکت مدیریت صادرات هوشمند کاران دانش (هوکاد) در بغداد

1401/05/18

 تاسیس شرکت مدیریت صادرات هوشمند کاران دانش (هوکاد) در بغداد 

https://www.iraqfoodshow.com/en

 

تلفن تماس : 22720846

...