مرجع برگزار کننده نمایشگاه های دوحه قطر

1401/05/24

به پیوست اطلاعات برگزاری 4 رویداد نمایشگاهی در قطر همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در این کشور قابل مشاهده است.

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_d5e37adc-6647-43e5-ad6c-c2418c9ac9b0.pdf

...