تقویم نمایشگاه های بین المللی بلاروس در بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر 2022

1401/06/06

برای دریافت تقویم نمایشگاهی به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_7221.pdf

...