فهرست اطلاعات شرکت های ترکمنستانی علاقمندبه همکاری با تجار و سرمایه گذاران ایران

1401/06/06

برای دریافت لیست مورد نظر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_7219.pdf

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_132 (1).zip

...