برگزاری پاویون نمایشگاهی ایران به همراه اعزام هیات تجاری ج.ا.ا به نماشگاه صنایع غذایی گلفود امارات

1401/06/06

برگزاری پاویون نمایشگاهی ایران به همراه اعزام هیات تجاری ج.ا.ا به نماشگاه صنایع غذایی گلفود امارات

زمان : اول تا 5 اسفند ماه 1401

تلفن تماس : 71774 - داخلی 804 و شماره موبایل 09122760471 

...