بندهای فهرست مصادیق مجرمانه در فضای مجازی

1401/06/06

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_6996.pdf

 

لازم به ذکر است فهرست مذکور در نشانی زیر ثابل دسترس می باشد : 

internet/crime_index.html

...