تقویم برگزاری نمایشگاه های بین المللی 2022 قزاقستان

1401/06/13

تقویم برگزاری نمایشگاه های بین المللی 2022 قزاقستان جهت بهره برداری علاقمندان به پیوست قابل مشاهده است 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_7422.pdf

...