تامین پیاز و گوجه برای پاکستان

1401/06/13

با توجه به جاری شدن سیل و به درخواست فوری پاکستان جهت تامین پیاز و گوجه این کشور ، از تجار و بازرگانان برای تامین این محصولات و ارسال به این کشور دعوت به عمل میآید.

 

...