کنفرانس آنلاین با شرکت های روسی در حوزه شیرینی و صنایع وابسته

1401/06/13

کنفرانس آنلاین با شرکت های روسی در حوزه شیرینی و صنایع وابسته

زمان :سه شنبه 22 شهریور ماه ساعت 11 و نیم 

مکان : طبقه اول شمالی ساختمان جدید 

...