تصویب مشمولیت ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالاهای اساسی موضوع ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18)

1401/06/15

تصویب مشمولیت ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالاهای اساسی موضوع ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18)

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_7687.pdf

...