اصلاحات انجام شده در آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی

1401/06/19

اصلاحات انجام شده در آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در فایل پیوست قابل مشاهده و دریافت است :

 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_12-3.pdf

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_12-7.zip

...