اطلاع رسانی نمایشگاه گردشگری قزاقستان

1401/06/23

 

زمان : 13 الی 15 مهرماه 1401 

مکان : نورالسلطان 

تلفن تماس : 7+  7272583434 - kf@iteca.kz 

...