مصوبات نشست های 62، 63، 65، 66 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور

1401/07/06

برای دریافت مصوبات و نشست ها به فایل پیوست مراجعه کنید : 

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_8176.pdf

...