دهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

1401/07/24

زمان برگزاری : 2 الی 6 آبان ماه 1401

مکان : تبریز

سایت : www.rinotex.ir

 

...