هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در کرمانشاه

1401/07/24

زمان : دی ماه 1401

مکان : کرمانشاه 

سایت همایش : www.iui.razi.ac.ir

...