خدمات مرکز تجاری ایران

1401/07/30

 خدمات مرکز تجاری ایران در مرکز تجاری سوریه در فایل پیوست قابل درسترسی می باشد :

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_eb81c76c-a78a-4dbc-8974-80481e57f8f2.pdf

...