تکمیل پرسشنامه تعیین صنایع پیشران در استراتژی توسعه صنعتی کشور

1401/08/02

بر اساس نامه واصله از مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در صدد تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری اتاق بازرگانی ایران است.  تکمیل پرسشنامه تعیین صنایع پیشران در استراتژی توسعه صنعتی کشور

خواهشمند است علاقمندان به پرسشنامه به لینک زیر مراجعه کنید :

 

https://survey.porsline.ir/s/F2VZffC

...