بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تمدید مصوبه شورای عالی پول و اعتبار در خصوص امهال بدهی واحد های تولیدی

1401/08/16

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تمدید مصوبه شورای عالی پول و اعتبار در خصوص امهال بدهی واحد های تولیدی

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_c443aa76-352b-4387-afee-1d0ebee6d597.pdf

...