گزارش حوادث شغلی در کارگاه تحت پوشش از طریق فرم ویژه وزارت متبوع

1401/09/09

نامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درخصوص حوادث شغلی در کارگاه تحت پوشش ، برای احقاق حق و تسریع در رسیدگی به مشکلات " فرم گزارش دهی حوادث شغلی " طراحی شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم طراحی شده به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_11333.pdf

...