معرفی شرکت قزاقستانی Akbura-Contract

1401/09/09

آماده عرضه الیاف پنبه به میزان 20 هزار تن از ایستگاه آریس قزاقستان طبق 2010 INCOTERMS

...